ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Αντικείμενο του έργου ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Selection_004

Πληθυσμός – Στόχος & Οφέλη

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των ομάδων στόχου, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα ενημερώνονται για περισσότερες λεπτομέρειες και τον τρόπο που θα μπορούν να τις λαμβάνουν καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν την φόρμα συμμετοχής, η οποία θα διανέμεται από τα γραφεία των εταίρων της Α.Σ.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάρτιση – επιμόρφωση

Συμμετοχή των ωφελούμενων σε δράσεις επιμόρφωσης ή/και κατάρτισης και αξιολόγηση της συμμετοχής τους στις σχετικές δράσεις από τα στελέχη των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των δράσεων επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Διαβάστε περισσότερα...

Πληροφόρηση & Συμβουλευτική

Καθ’ όλη τη διάκρεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκμεταλευτούν τις δομές Συμβουλευτικής οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το στόχο της τοποθέτησής τους σε θέση εργασίας ή της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το πλαίσιο υποστήριξης των ωφελούμενων εξελίσσεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια…

Διαβάστε περισσότερα...

Απασχόληση Ωφελουμένων

Η απασχόληση των ωφελούμενων σε επιχειρηματικές δομές είναι από τους σημαντικότερους στόχους του έργου, κατευθύνοντας εξατομικευμένα τους συμμετέχοντες σε ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας και να λάβουν επικαιροποιημένες εργασιακές γνώσεις…

Διαβάστε περισσότερα...